Polityka prywatności

„Polityka Prywatności”


Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss
, z siedzibą ul. Ułańska 6, 88-400 Żnin, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce Prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss, z siedzibą ul. Ułańska 6, 88-400 Żnin (dalej jako ADO – administrator danych osobowych).

Mogą Państwo skontaktować się z Centrum Medycznym i Kardiologicznym Tomasz Kuss za pomocą:
• Tel. +48 660290909
• E-mail: cmktomaszkuss@wp.pl
• Poczta tradycyjna: ul. Ułańska 6, 88-400 Żnin

Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:
• świadczeniem usług medycznych,
• świadczeniem usług drogą elektroniczną,
• sprzedażą produktów i usług, w tym realizacją zamówienia i kontaktem z klientem,
• podejmowanymi działaniami marketingowymi,

Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f RODO i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych.

Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss zapewnia bezpieczeństwo osób i mienia przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO.

Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss prowadzi nagrywanie rozmów telefonicznych w celu potwierdzenia procesu umówienia się na wizytę oraz w celu kontroli udzielania informacji przez pracowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
• dane identyfikujące, w tym między innymi: imię (imiona), nazwisko, PESEL, data urodzenia;
• dane kontaktowe, w tym między innymi: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
• dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss usług medycznych.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
• pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO,
• w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
• podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie),
b) dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami,
c) zleceniodawcy, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych,
d) inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta, z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

ADO nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Państwa trzecie) i organizacji międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem przez Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),
• prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO),
• prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO,
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
• prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss umożliwia kontakt za pomocą:
• E-mail – cmktomaszkuss@wp.pl,
• Poczta tradycyjna – ul. Ułańska 6, 88-400 Żnin

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Mogą Państwo wycofać zgodę za pomocą:
• E-mail: cmktomaszkuss@wp.pl ,
• W rejestracji Centrum Medycznego i Kardiologicznego Tomasz Kuss,
• Poczta tradycyjna: ul. Ułańska 6, 88-400 Żnin.

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:
• niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
• uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez  Centrum Medyczne i Kardiologiczne Tomasz Kuss w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Centrum Medyczne i Kardiologiczne  Tomasz Kuss stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Centrum Medycznym i Kardiologicznym Tomasz Kuss  zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

PLIKI "COOKIES"

Strona używa plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": sesyjne i stałe

Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”

Kontakt

 Centrum Medyczne i Kardiologiczne 
Tomasz Kuss

ul. Ułańska 6, 88-400, Żnin

Rejestracja: +48 660 290 909
pon. - pt. 09:00 - 15:00

E-mail: cmktomaszkuss@wp.pl

Facebook: cmktomaszkuss

Instagram: cmtk